Lietošanas noteikumi

Distances līgums

Šis līgums tiek slēgts starp uzņēmumu SIA „Eliots”, Reģ. Nr. 40103027910, juridiskā adrese: Stopiņu novads , Saurieši 6-16, Latvija un pircēju, kas veic pirkumu www. Eirovīns.lv  interneta veikalā.

LĪGUMĀ LIETOTO JĒDZIENU SKAIDROJUMS:
Pircējs šī Līguma izpratnē ir persona, kas veic pirkumu www. Eirovīns.lv  interneta veikalā un  kas nav jaunāka par 18.gadiem.
Slēdzot līgumu Pircējs apliecina, ka Līguma darbības laikā viņa sniegtās ziņas ir patiesas.  Ja pasūtījuma brīdī Pircēja dati ir nepilnīgi vai arī ir pamatojums uzskatīt, ka dati ir fiktīvi, SIA  „Eliots” patur tiesības nepieņem pasūtījumu izpildē.  SIA „Eliots”  ir tiesības zvanīt uz Pircēja reģistrācijas laikā norādīto mobilā telefona numuru, kura pieslēgumu Pircējam piešķīris kāds no mobilo sakaru operatoriem un/ vai  sazināties par Pircēja norādīto e-pasta adresi.
Līgums, kas starp Pircēju un  SIA „Eliots” tiek automātiski noslēgts, kolīdz Pircējs ir izdarījis pasūtījumu.

Veicot pasūtījumu www. Eirovins.lv  interneta veikalā, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar „Distances līgumu” (turpmāk tekstā – Līgums) un pilnībā piekrīt šī Līguma nosacījumiem.

Līgums uzliek abpusējas saistības un pienākumus!  

1.PRECES PASŪTĪŠANA UN APMAKSAS KĀRTĪBA
Pircējs, veic pasūtījumu interneta veikalā www. Eirovins.lv, proti:

  • izvēlas sev vēlamos dzērienus;
  • izvēlas Eirovīns veikalu, kurā visērtāk saņemt pasūtījumu;
  • kā preču pasūtījuma apstiprinājumu savā e-pasta Pircējs saņem rēķinu (pasūtīto preču sarakstu);
  • pasūtīto preci Pircējs var saņemt 20 dienu laikā no pasūtījuma izdarīšanas dienas.

Pirkuma apmaksa tiek veikta veikalā saskaņā ar rēķinu preces saņemšanas dienā, saņemot preces  pirkuma čeku.


Preču ievietošana grozā neuzliek Pircējam pienākumu tās iegādāties. Jebkurā brīdī Pircējs var dzēst groza saturu.

Gadījumā, ja Pircējs nav saņēmis SIA  „Eliots” rēķinu  uz norādīto e – pasta adresi, Pircēja pasūtījums NAV reģistrēts. Šādos gadījumos, lūdzam sazināties ar SIA „Eliots” administrāciju pa tālruni 67290021.

Preču pasūtījumu Pircējs var veikt pa tālruni 67290021, nosūtot preču sarakstu un savu kontaktinformāciju uz e-pasta adresi: eveikals@eirovins.lv.

2. ATTEIKUMA TIESĪBAS
2.1. Pircējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma 14 dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās brīža, nosūtot  pa pastu, uz  SIA „Eliots” juridisko adresi rakstveida iesniegumu par savu atteikuma tiesību izmantošanu.
2.2. Iesniegumā par atteikuma tiesību izmantošanu Pircējam ir pienākums norādīt šādas ziņas:
2.2.1. Klienta vārdu, uzvārdu un personas kodu;
2.2.2. paziņojumu par atkāpšanos no Līguma;
2.2.3. pirkuma apliecinoša dokumenta kopiju;
2.2.4. iesnieguma sastādīšanas vietu un laiku;
2.2.5. Pircēja parakstu.
2.3. Ja Pircējs izmanto savas Līguma 2.1.p. paredzētās atteikuma tiesības, Pircējam ir pienākums 7 dienu laikā no dienas, kad SIA „Eliots” ir saņēmis Klienta rakstveida iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu, atdot  iegādāto preci veikalam, iesniedzot pirkumu apliecinošu dokumentu .  Pirkuma maksa tiek atmaksāta Pircējam  uz viņa norādīto bankas kontu 3 darba dienu laikā pēc preces atdošanas dienas.

3. PIRCĒJA PIENĀKUMI
3.1.Pircēja pienākums ir rūpīgi iepazīties ar Distances līgumu un citiem noteikumiem, kas attiecas uz preču iegādes, saņemšanas un atgriešanas kārtību un uzņemties atbildību par noteikumu ievērošanu;
3.2. Pircējam ir pienākums, aizpildot reģistrācijas veidlapu, kā arī veidlapu, kas aizpildāma veicot pasūtījumu, sniegt par sevi patiesas ziņas;
3.3. Pircējs ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu un jebkurām tiesiskajām sekām, kas kādai no līgumslēdzēj pusēm var rasties nepatiesu ziņu sniegšanas gadījumā;
3.4. Pircējs ir atbildīgs par sniegtās informācijas precizitāti; SIA „Eliots” neuzņemas atbildību par gadījumiem, kad Pircēja pasūtītā prece netiek izsniegta Pircējam, neprecīzi norādītas informācijas dēļ;
3.5. Aizliegumi:
Pircējiem un jebkuriem citiem interneta veikala www. Eirovins.lv apmeklētājiem ir stingri aizliegts:
• lietot jebkādu automatizētus līdzekļus, lai piekļūtu veikala www.Eirovins.lv  servera informācijai,
• vākt, kopēt un citādi iegūt datus par citiem Pircējiem;
• veikt aplinkus pasākumus, lai novērstu vai ierobežotu piekļuvi www.Eirovins.lv ;
• ievietot informāciju, kas satur vīrusus vai citas tehnoloģijas, kas kaitē www. Eirovins interesēm un īpašumam un tā lietotājiem.

Par minēto aizliegumu pārkāpumu  SIA „Eliots” ziņos attiecīgajām iestādēm, kā arī paturēs tiesības liegt turpmāku piekļuvi personai, uz kuru gulstas aizdomas par aizliegumu pārkāpumu.

4. SIA „Eliots”  TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
4.1. SIA „Eliots” piedāvā saviem Pircējiem augstas kvalitātes preces.
4.2. SIA „Eliots”  apņemas nodrošināt augstu Personas datu aizsardzības līmeni, kā arī bez pircēja piekrišanas neizpaust viņa sniegto informāciju trešajām personām;
4.3.  SIA „Eliots” nodrošina, lai www.Eirovins.lv  Mājas lapā visa informācija par precēm, to pieejamību, cenām un saņemšanu būtu korekta un pareiza.
Ja pasūtījuma izpildes gaitā tiek atklāts, ka Pircējs ir izdarījis pasūtījumu, balstoties uz nepareizu informāciju, SIA „Eliots”  patur tiesības neizpildīt tādu pasūtījumu, par to informējot Pircēju.
4.4.  SIA  „Eliots” patur tiesības neapstrādāt pasūtījumus gadījumos, kad radušās aizdomas, ka Pircējs nav Pircējs šī līguma izpratnē un/vai  iegādājas preces komerciāliem mērķiem.

5. KOMERCIĀLO PAZIŅOJUMU NOSŪTĪŠANA
5.1. Akceptējot Līguma noteikumus, Pircējs brīvi un nepārprotami piekrīt regulāri saņemt dažādus ar Līgumu un Akciju saistītus un nesaistītus komerciālos paziņojumus, reklāmas materiālus, jaunumus un citu līdzīgu informāciju no SIA „Eliots”, kuri tiks nosūtīti gan uz Pircēja reģistrācijas laikā norādīto un Pircējam no kāda no mobilo sakaru operatoriem piešķirto pieslēguma numuru, gan uz  Pircēja e-pasta adresi.

6. CITI NOTEIKUMI
6.1. Viss, kas ir ievietots Mājas lapā, ir ekskluzīvs SIA „Eliots” īpašums vai tiek izmantots saskaņā ar īpašu darbu autora piekrišanu. Jebkāda kopēšana, izplatīšana, pārraidīšana, izvietošana, vai cita veida Mājas lapas modificēšana ir aizliegta.
6.2. Līgums ir spēkā, un tā darbības termiņš turpinās līdz pilnīgai Līgumā noteikto saistību izpildei. Izbeidzot Līgumu, spēkā paliek Līguma noteikumi par strīdu izšķiršanas kārtību, kā arī citi noteikumi, kuri pēc būtības regulē Pušu tiesiskās attiecības pēc Līguma izbeigšanas.
6.3. Visi Pušu paziņojumi ir noformējami rakstveidā, latviešu valodā un nosūtāmi otrai Pusei pa pastu, faksimilu vai e-pastu, uz to adresi vai faksimila numuru, kas norādīti Līgumā vai  Pircēja reģistrācijas laikā.
6.4. Pa pastu nosūtītā korespondence uzskatāma par saņemtu 7.kalendārajā dienā pēc „Latvijas pasta” zīmogā norādītā datuma par ierakstītās vēstules pieņemšanu.
6.5. SIA „Eliots” ir tiesības visā Līguma darbības laikā vienpusēji izdarīt grozījumus Līguma noteikumos pēc saviem ieskatiem. Ja Līguma noteikumos tiek veikti būtiski grozījumi, SIA „Eliots” par to informē Pircēju, nosūtot e-pasta vēstuli uz Mājas lapā norādīto Pircēja e-pasta adresi. Grozījumi stājas spēkā to pieņemšanas brīdī un tie neattiecas uz rēķiniem, kas izsniegti pirms šo grozījumu stāšanās spēkā. Mājas lapas izmantošana pēc Līguma noteikumu grozījumu stāšanās spēkā tiks uzskatīta par grozījumu akceptēšanu.
6.6. Jebkurš cits strīds tiek risināts sarunu ceļā. Ja Puses strīdu nespēj atrisināt sarunu ceļā, tad jebkurš strīds, domstarpības vai prasība, kas saistīti ar Līgumu un tā saturu, kas skar tā pārkāpšanu, izbeigšanu, nedarbošanos, tiks izšķirti tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

Līgums tapis saskaņā ar normatīvajiem aktiem:
• Patērētāju tiesību aizsardzības likums;
• Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumi Nr.207 „Noteikumi par distances līgumu”

Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme.
Alkoholu aizliegts realizēt nepilngadīgām personām.